Novi Zakon o ulaganjima stupa na snagu dana 04. novembra (u daljem tekstu: Zakon). Zakonom je uređen opšti pravni okvir za ulaganja u Republici Srbiji, definisani subjekti podrške ulaganjima za efikasno pružanje usluga ulagačima, obrazovanje kao i rad Saveta za ekonomski razvoj i rad Razvojne agencije Srbije.

novi Zakon o ulaganjima
Novi Zakon o ulaganjima


Novi Zakon o ulaganjima  stupa na snagu dana 04. novembra (u daljem tekstu: Zakon).
Zakonom je uređen opšti pravni okvir za ulaganja u Republici Srbiji, definisani subjekti podrške ulaganjima za efikasno pružanje usluga ulagačima, obrazovanje kao i rad Saveta za ekonomski razvoj i rad Razvojne agencije Srbije.
U cilju formalno-pravnog izjednačavanja domaćih i stranih ulagača ovim zakonom, garantuje se sloboda ulaganja i jamče prava stranim i domaćim ulagačima, te uređuje institucionalni okvir za efikasno pružanje usluga imalaca javnih ovlašćenja ulagačima.
 
U smislu ovog Zakona ulaganjem se smatra:
- osnivanje privrednog društva ili ogranka istog, kao i prava na stvarima i opremi odnosno obavljanju delatnosti privrednog društva i/ili ogranka
- sticanje udela  u privrednom društvu, akcija društva ili drugih hartija od vrednosti , odnosno sredstva utrošena za sticanje udela, akcija ili hartija od vrednosti
- sticanje udela koje je ulagač stekao na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu
- sticanje prava svojine, službenosti, zaloge i drugih stvarnih prava na pokretnim i nepokretnim stvarima koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije, a koja je ulagač stekao za potrebe obavljanja delatnosti
- sticanje prava intelektualne svojine, koja imaju zaštitu ili si verifikovana po važećem pravu RS
- sticanje prava na obavljanje delatnosti koja se obavlja na osnovu dozvole ili odobrenje državnog organa, stečenih u cilju obavljanja delatnosti ulagača na teritoriji RS.
 
Sa druge strane, ulaganjem se ne smatra:
- novčano ili drugo potraživanje koje neposredno proizilazi iz trgovačkog posla (prodaje, razmene, pružanja usluga i dr)
- novčano potraživanja koje proističe iz kredita u vezi sa trgovačkim poslom (finansiranje trgovine i dr)
- portoflio ulaganje.
 
Zakon predviđa slobodu plaćanja prema inostranstvu te ulagač, radi plaćanja prema inostranstvu koja su dozvoljena zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje, može kupiti devize na deviznom tržištu u Republici Srbiji.
Ovaj zakon predviđa podsticaje za ulaganja u skladu sa propisima kojima se uređuju državna pomoć, poreski podsticaji i olakšice i oslobađanja od plaćanja taksi, carinske povlastice te sistem socijalnog osiguranja.
Uvoz opreme koji predstavlja ulog stranog ulagača je slobodan i oslobođen je od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina, osim putničkih motornih vozila i automata za zabavu i igre na sreću, pod uslovom da je uvoz u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravlje i bezbednost građana i zaštita životne sredine.
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza osnovana u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju i Nacionalna agencija za regionalni razvoj osnovana u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju prestaju sa radom najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu novog zakona, odnosno na dan početka rada Razvojne agencije Srbije, koja preuzima pravne poslove, osim ugovora o radu, predmete, opremu, sredstva za rad, arhivsku građu i registratorski materijal Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj. 
Na predlog ulagača, jedinica lokalne samouprave, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine utvrđuejsa  ulagačem investicioni program u cilju sprovođenja procedura priprema dokumentacije i definisanje isprava i podataka koje je ulagač dužan da dostavi nadležnim organima u lokalnoj samoupravi, odnosno autonomnoj pokrajini,u rokovima utvrđenim zakonom, drugim propisima.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:
– Zakon o stranim ulaganjima („Sl.i list SRJ”, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS”, broj 107/2014);
– glava VIII „Promocija izvoza i stranih ulaganja” u Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 36/2011 – dr. zakon i 88/2011);
– glava V, odeljak 6, čl. 27. do 30. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009 i 30/2010).