Vesti

ISAILOVIĆ & PARTNERS - nova adresa

Read More

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Read More

Saradnja sa Bosphours Law Firm

Read More

novi Zakon o ulaganjima

Read More
SERBIA INVESTMENT DAY

SERBIA INVESTMENT DAY

Igor Isailović i Nikola Rodić prisustvovaće 29.10 značajnom događaju u Londonu pod nazivom "Serbia Investment Day" u organizaciji Vlade Republike Srbije.

Read More
STUDENTSKA LETNJA PRAKSA

STUDENTSKA LETNJA PRAKSA

Buduće kolege, dragi studenti, u letnjem periodu od 01.07.-31.08. 2014. godine, Advokatska kancelarija Isailovic&partners pruža mogućnost određenom broju studenata, 4. godine Pravnog fakulteta, da obave letnju praksu u našoj kancelariji. Navedena praksa bila bi organizovana tako da studenti saznaju koje su prednosti i mane advokatske profesije te stepen neophodno-upotrebljivog znanja u

Read More
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Najvažnija izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica odnosi se na ukidanje prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovana sredstva. Naime izvršeno je brisanje člana 48. tog zakona u celini.

Read More

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

Praktično jedina izmena Zakona o PDV-u odnosi se na povećanje posebne stope PDV-a sa 8% na 10 %. U okviru dobara I usluga čiji je promet I uvoz oporezuje po posebnoj stopi PDV-a. jedina izmena odnosi se na personalne računare I komponente od kojih se sastoje personalni računari.

Read More

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Preduzetnici imaju pravo da se opredele da plaćaju ličnu zaradu umesto prihoda od samostalne delatnosti. Ko se opredeli sa plaća ličnu zaradu nema pravo da menja tu odluku do isteka poreskog perioda tj. do 15.12.

Read More

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI

Predviđa da se pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku podnose od 01.01.2014. godine. Svi poreski obveznici će tako do 1.januara iduće godine umesto 11 poreskih prijava podnositi samo jednu, koja će se predavati elektronski, upotrebom kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Read More
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA U SRBIJI

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA U SRBIJI

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica utvrđen je širok krug pravnih lica koja su dužna da plaćaju porez na dobit (doo, ad, kd, od, zadruge i slično).

Read More
ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA

Odredbe ovog zakona primenjuju se od 31.marta 2013. godine i to na transakcije po ugovornim odnosima zaključenim nakon 31. marta 2013. godine odnosno na transakcije po ugovornim odnosima zaključenim pre 31. marta 2013. godine ukoliko nije otpočela njihova realizacija (nije vršena isporuka dobara odnosno pružanje usluga).

Read More

PORESKA PRIJAVA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2012. GODINU

Poreski obveznici koji su u prethodnoj 2012. godini ostvarili prihod veći od 2.067.480 RSD dužni su da najkasnije do 15. marta 2013. godine podnesu poresku prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Read More
ZABRANA DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

ZABRANA DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja, sve više dobija na značaju kako u svetu, tako i u Republici Srbiji. Naša zemlja je naročito zainteresovana za regulisanje ove oblasti, s obzirom na nivo investicija koje Srbiji donose značajan kapital, te mogućnosti otvaranja stranih firmi, učešća stranih firmi u procesu privatizacije i konačno uključivanja Srbije u međunarodne

Read More

ZAKONSKE NOVELE U DECEMBRU

Uveden je nov pojam: jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom a pod tim se podrazumeva teritorija sa poreskim suverenitetom na kojoj se primenjuje zakonodavstvo koje pruža mogućnosti za značajno manje poresko opterećenje dobiti pravnih lica...

Read More
UNAKRSNO ISPITIVANJE

UNAKRSNO ISPITIVANJE

U nastavku dajemo svoje mišljenje u pogledu činjenica za koje smatramo da je potrebno da imate u vidu prilikom razmatranje ove informacije.

Read More